1980, Shanghai
MAINLAND CHINA - North, South, East, West
1980, Shanghai